เจาะลึกรูปแบบการสอบ IELTS ทุกทักษะ

เจาะลึกรูปแบบการสอบ IELTS ทุกทักษะ

การสอบ IELTS เป็นการทำข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ประกอบด้วย Listening, Reading, Writing, และ Speaking  ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถของผู้สมัครที่ต้องการเรียนหรือทำงาน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร  ดังนั้นผู้ที่จะเข้าทดสอบต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ การเจอกับข้อสอบ ทั้ง 4 ทักษะ  เพื่อให้ผู้ที่มีความตั้งใจจะเข้าทำการทดสอบมองเห็นภาพมากขึ้นเรามาเจาะลึกรูปแบบการสอบ IELTS ทุกทักษะ กันเถอะ

เริ่มที่การสอบ Listening  ใช้เวลาในการสอบ 30 นาที ผู้สอบจะได้ฟังบทสนทนาทั้งหมด 4 ชุด โดยเจ้าของภาษา โดยจะมีการใช้เสียงและสำเนียงเจ้าของภาษาในแบบต่างๆ และคุณจะได้ยินบทสนทนาในแต่ละส่วนเพียงครั้งเดียว โดยที่การสอบ IELTS แบบ Academic และ General Training จะมีการทดสอบลักษณะเดียวกัน  เนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ  ส่วนที่ 1  เป็นการสนทนาระหว่างคนสองคนในบริบทต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ส่วนที่ 2   เป็นการพูดในบริบททางสังคมในชีวิตประจำวัน ส่วนที่ 3 เป็นการสนทนาระหว่างกลุ่มคน จำนวน 4 คน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือ การฝึกอบรม   ส่วนที่ 4  เป็นการพูดในข้อทางวิชาการ

เจาะลึกรูปแบบการสอบ IELTS ทุกทักษะ

มาต่อที่การสอบ Reading ใช้เวลาในการสอบ 60 นาที  มีคำถามทั้งหมด  40 ข้อ และมีความหลากหลายขอประเภทคำถามที่ใช้ทดสอบทักษะการอ่านในรูปแบบต่างๆ เช่นการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ การอ่านในส่วนที่เป็นประเด็นหลัก การอ่านเพื่อเข้าใจรายละเอียดต่างๆแบบคร่าวๆ เพื่อให้ความเข้าใจถึงความคิดเห็น ทัศนคติและวัตถุประสงค์ของผู้เขียน

ส่วนการสอบ Reading  จะต่างกันระหว่างการสอบในแบบ Academic และ General Training  การสอบแบบ Academic ประกอบด้วยเนื้อเรื่องให้อ่าน 3 บทความ พร้อมด้วยคำถามที่ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้ได้มาจากหนังสือ นิตยสาร และ หนังสือพิมพ์ ในทุกๆเรื่องเป็นเรื่องทั่วไป ไม่ได้เจาะจงเฉพาะทางใดทางหนึ่ง  ส่วนการสอบ แบบ General Training จะเป็นการนำบทความจากหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ป้ายประกาศโฆษณา หนังสือคู่มือและหลักเกณฑ์ต่างๆของบริษัท ซึ่งเป็นเนื้อหาและบทความที่คุณมักจะเจอในชีวิตประจำวันในสังคม และสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

การสอบ Writing ใช้เวลา 60 นาที จะต่างกันระหว่างการสอบในแบบ Academic และ General Training  การสอบแบบ Academic จำเป็นต้องเขียนให้ถูกต้องในรูปแบบที่เป็นทางการ ประกอบด้วย เขียนในลักษณะอธิบายข้อมูลที่ให้มาในรูปแบบกราฟ ตาราง แผนผัง ต้องเขียนอย่างน้อย 150 คำเป็นอย่างต่ำ ภายในเวลา 20 นาที และ เขียนเรียงความหรือรายงานอย่างเป็นทางการ และเป็นการแสดงความคิดเห็น การหาทางออกของปัญหา หรือวิจารณ์หัวข้อที่ให้มา โดยต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำ ภายในเวลา 40 นาที   ส่วนการสอบ Writing ของ General Training จะเป็นการเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจอาจจะเป็นรูปแบบส่วนตัว กึ่งทางการและเป็นทางการ และ เขียนเรียงความเพื่อแสดงความคิดเห็น ข้อโต้แย้งหรือปัญหาต่างๆ

สุดท้ายการสอบ Speaking ใช้เวลา 11-14 นาทีการสอบแบบ Academic และ General Training จะมีการทดสอบลักษณะเดียวกัน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการพูดคุยเรื่องทั่วๆไป การใช้ชีวิตประจำวัน ส่วนที่สอง กรรมการจะมีเวลาให้เตรียมตัวก่อนพูด 1 นาที โดยจะมีบัตรคำถามมาให้ และจะให้เราพูดคนเดียวประมาณ 3-4 นาที และส่วนสุดท้ายจะมีลักษณะคล้ายกับการพูดโต้ตอบกันในหัวข้อที่ได้จากส่วนที่สอง